Navigace

Obsah

Územní plán obce Bedřichov:

Územní plán ze dne 25.10.2012 (usnesení ZO č. 160/2012):

Opatření obecné povahy - zde
Text návrhu územní plánu obec Bedřichov - zde

Grafická část Návrhu ÚP:

1 - Základní výkres - zde
2 - Hlavní výkres - zde
3 - Technický výkres - zde
4 - Výkres VPS - zde
Odůvodnění územní plánu - zde
Záznam z jednání o návrhu ze dne 10.3.2011 - zde
Záznamz veřejného projednání návrhu ze dne 28.8.2012 - zde

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - zde
Dopracování vyhodnocení vlivů na URÚ - zde a příloha č. 1 NATURA - zde
Stanovisko KÚLK ze dne 19.12.2009 - zde
Stanovisko KÚLK ze dne 11.10.2012 - zde
Rozhodnutí o námitkách ke konceptu - zde, k návrhu - zde
Zpráva o výsledcích projednání návrhu zde dne 24.10.2012 - zde

Grafická část Odůvodnění ÚP:

5 - Koordinační výkres - zde
6 - Výkres záborů - zde
7 - Výkres širších vztahů - zde

 

Uplatňování Územního plánu Bedřichov v uplynulém období (11/2012-05/2019)

Veřejná vyhláška - projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bedřichov zde

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bedřichov v uplynulém období (11/2012-05/2019) zde 

Změna č. 1 Územního plánu Bedřichov – Dokumentace ke společnému jednání:

Dne 7.1.2014 byla Rozsudkem krajského soudu v Liberci, č.j.: 64A 7/2013-340, zrušena část Opatření obecné povahy - Územní plán Bedřichov, a to v části vymezení plochy veřejného prostranství - komunikace Z67 (obslužná komunikace nad Horskou službou).

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bedřichov ze dne 17.4.2014 zahájil Magistrát města Jablonec nad Nisou, jako ORP obce Bedřichov, pořízení 1. změny ÚP Bedřichov, která se týká pouze zrušené části - lokality Z67 - obslužná komunikace nad Horskou službou.

V současné době pořizovatel změny č. 1 územního plánu Bedřichov  oznamuje konání společného jednání, které je určeno dotčeným orgánům, okolním obcím a Krajskému úřadu LK. Veřejnost má možnost dokumentaci ke společnému jednání připomínkovat písemně, a to do 5.12. 2014.

Veřejná vyhláška - zde

Dokumentace - zde

Zpráva pořizovatele o stavu a dalším postupu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Bedřichov zde

projednáno OZ dne 25.4.2019 - usnesení č. 50/2019

Změna č. 2 Územního plánu Bedřichov

Veřejná vyhláška - projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Bedřichov - stanovení nových podmínek využití ploch určených pro rekreaci v oblasti chatové osady Bedřichov

Veřejná vyhláška zde

Zadání Změny č.2 Územního plánu Bedřichov zde  

Ostatní dokumenty:

 

Strategický  plán rozvoje obce Bedřichov na léta 2016 - 2022 - zde

Ze dne 12. 5. 2008 - Strategický plán rozvoje obce Bedřichov na léta 2008 - 2015 - zde

Ze dne 12. 10. 2007 - Charakteristika regulativů Územního plánu obce Bedřichov z roku 2002 - zde