Sousoší piety ve Frýdlantu

Frýdlantské sousoší Piety je dílem anonymního autora z období vrcholného baroka. Neznámý mistr tohoto díla však patří k nejkvalitnějším anonymním osobnostem barokního sochařství v severočeském regionu.

Socha Piety se nachází v Okružní ulici ve Frýdlantu a je umístěna na jednoduchém novodobém zděném podstavci. Tento postament tu byl postaven současně při transferu sochy z jejího předcházejícího místa.

Na postamentu je dále umístěn relativně nízký hranolovitý sokl s profilovanou základnou, jednoduchým dříkem bez skosení a s profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je umístěna rozměrná zdobná kartuš s vegetabilním ornamentálním rámcem. Na soklu je situována skulptura piety.

Sedící postava Panny Marie v dlouhých šatech má hluboko zakloněnou hlavu na levou stranu, mírně zdviženou pravou rukou Panna Marie přidržuje nevládnou pravou ruku Krista, který tvoří dominantu skulpturální kompozice. Krista mistr zobrazil jako pololežícího, jehož tíha spočívá na kolenou jeho matky. Bezvládné tělo Krista netradičně (u zobrazení tohoto druhu) prohnul do výrazné dynamické křivky, kterou ještě umocnil ohybem bezvládné levé ruky Krista, která se dotýká stylizované základny, čímž citovaný mistr vtisknul celé skulptuře dynamický impulz a vizuální napětí v modelaci.
Dílo anonymního mistra lze zařadit do druhé třetiny 18. století, vrcholného baroka. Mistr byl evidentně obeznámen s podněty vycházející z tvorby okruhu a epigonů vynikající osobnosti českého barokního umění - Matyáše Bernarda Brauna. Navazoval prokazatelně na onu skulpturální dramatizaci inklinující k dramatickým formám epigonů zmíněné stěžejní osobnosti českého barokního sochařství.

Frýdlant

Okružní, Frýdlant, 464 01

Další historické památky
sousoší