Kolem Jilemnice

Výlet na kole za poznáním historie Jilemnicka.

Průběh trasy:
Jilemnice * Kozinec * Martinice * Jilemnice

Popis trasy:
Z Jilemnického náměstí vyjedeme na sever po trase 22, kterou opustíme v severní části města a vydáme se vlevo na Kozinec po trase značené v terénu zeleným pásovým značením. V sedle odbočíme vlevo a přes Martinice dojedeme do Dolní Branné po trase značené modrým pásovým značením. Zpět do Jilemnice se vracíme po trase 22.

Jilemnice
Významné místo v podhůří Krkonoš. První zmínky o městu jsou z r. 1352, Od konce 15. stol. do začátku 18. stol. bylo město ve vlastnictví hraběte Bonaventury Harracha. Ve své historii bylo poničeno válkami i požáry. Od konce 18. stol. nastal prudký rozmach tkalcovského průmyslu. Jilemnice je městskou památkovou zónou. V zámku založeném na místě původního cisterciáckého kláštera a tvrze je sídlo Krkonošského muzea s expozicí věnovanou dějinám lyžování, Kavánovou galerií a expozicí pohyblivých betlémů. Radnice na náměstí z r. 1781 byla empírově upravena. Na hranolové věži jsou zajímavé opakovací hodiny. Raně barokní budova bývalého pivovaru má v portálu znak Harrachů. V sousedství barokního kostela sv. Vavřince z let 1729 - 36 je zajímavá i pozdně barokní fara. Ve městě je i několik převážně barokních plastik. Za pozornost stojí barokní a klasicistní domy na náměstí a roubené chalupy s vyřezávanými lomenicemi v tzv. Zvědavé uličce.
Jilemnicí a jejím okolím vede 8 km dlouhá naučná stezka „Jilemnice známá neznámá“. Tato trasa má za úkol seznámit turisty, ale i obyvatele Jilemnice se zajímavostmi a památkami města.

Kozinec
Vrch nad Jilemnicí na trase naučné stezky. Pod vrcholem kaplička sv. Anny, na jižním svahu kaple sv. Isidora z r. 1719. Ve středověku zde bývaly měděné doly. Vyhlídkové místo.

Mříčná
Rozlehlá obec poblíž Jilemnice je rodištěm Jana Buchara, propagátora turistiky a lyžování v Krkonoších. Jeho pamětní desku najdeme u pramene Labe.

Martinice v Krkonoších
Obec v podhůří Krkonoš je známa tradiční textilní výrobou a jako důležitá železniční křižovatka.

Horní Branná
Ves silničního typu v údolí potoka Slovinec. V dávných dobách byl život v osadách většinou soustředěn jenom kolem tvrze a kostela. Kostel sv. Mikuláše v Horní Branné je nejstarším v celém Podkrkonoší. Jeho historie je velmi bohatá. Pod správu brannské farnosti patřily všechny okolní vesnice, v nich byly filiálky branské fary. Dne 4. září 1870 byla vysvěcena hrobka sv. Kříže rodu Harrachů, s jejíž stavbou bylo započato již v r. 1840. Je to zajímavá a vzácná dobová stavba při cestě z Jilemnice naproti špitálu. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce. V r. 1710 hrabě Alois vystavěl v Horní Branné špitál. Budova byla určena pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků, šest mužů a šest žen, kteří tu až do své smrti byli zaopatřeni vším potřebným. Branský zámek založil Zdeněk z Valdštejna a po jeho smrti stavbu dokončila vdova po něm Marie z Martinic - bylo to v r. 1582. Zámek byl na svoji dobu velmi honosný. Za třicetileté války byl velmi zpustošen a druhé patro bylo vypáleno. V roce 1994 byla provedena celková oprava fasády včetně sgrafit. K zámku byly postupně přistavěny další budovy. Vznikl tak zhruba čtvercový hospodářský celek s poměrně rozsáhlým volným prostorem uvnitř. Přístup do něho byl dvěma branami pro povozy a dvěma brankami pro pěší. Hlavní východní brána má tesaný portál, nad kterým je harrachovský znak. Lidová architektura.

Hrabačov
Součást Jilemnice, důležitá silniční křižovatka. Začátek Horské silnice, která končí u Vrbatovy boudy nad Mísečkami.

© Geodézie On Line 2009