Středisko volného času Sluníčko, Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Středisko volného času Sluníčko je zařízení pro volný čas dětí, mládeže, jejich rodiče a další zájemce o pravidelnou i nepravidelnou zájmovou činnost.

Uskutečňuje se zde výchovná, vzdělávací a zájmová činnost mnoha nejrůznějšími formami, a to především pravidelnými schůzkami zájmového vzdělávání, akcemi příležitostnými, pořádáním táborů a soustředění, nabídkou spontánních aktivit i individuální činností, které rozvíjí nadání dětí, žáků i studentů. Doplňkovou činností SVČ Sluníčko jsou dle zřizovací listiny prováděné služby ubytovací a pronájem prostor učeben a sálů.

Konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy a časový plán vzdělávání, ale také popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek nebo podmínky přijímání uchazečů, stanovuje Školní vzdělávací program Střediska volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou a vnitřní řád SVČ. Jsou to organické, veřejné dokumenty, kde jsou stanoveny všechny cíle jednotlivých oblastí práce střediska volného času.

Hlavní činnost SVČ je vymezena Zákonem 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 111, 112, 118, Vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a zároveň vychází z obsahu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Řídí se zřizovací listinou, vydanou Městem Lomnice nad Popelkou a poskytuje zájmové vzdělávání pro děti, žáky i studenty města Lomnice nad Popelkou a jejího okolí, dle vlastního rámcově vzdělávacího programu.

Účastníky činnosti jsou kromě dětí, žáků a studentů, též pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků a popřípadě další fyzické osoby.

mail

Lomnice nad Popelkou

Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Telefon:+420 481 671 979
E-mail:info@svclomnice.cz
Web:www.svclomnice.cz