Dolní Podluží

Obec Dolní Podluží leží asi 1 km jižně od města Varnsdorf v jihovýchodní části Šluknovského výběžku. Tato protáhlá obec se rozkládá pod severním svahem Lužických hor v údolí říčky Lužničky.

První písemná zmínka o obci je datována k roku 1363, ale je známo, že vznikala již od 13. století postupným slučováním několika samostatných částí, které byly součástí Tolštejnského panství. Žili zde především němečtí osadníci, kteří se živili zemědělstvím, tkalcovstvím, sklářstvím, ale také těžbou rud. O dolování rud svědčí několik štol v nedalekém údolí Milířky.

Původní název obce zněl Voigtsdorf, později Grund. S přílivem obyvatel a postupným rozšiřováním obce se roku 1566 rozlišovaly části Horní a Dolní Grund, které byly teprve roku 1947 přejmenovány na dnešní Horní a Dolní Podluží.

Značného rozmachu dosáhla obec s rozvojem domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století a se zavedením výroby sametu a manšestru. Roku 1930 žilo v obci přes 3500 obyvatel. Současní obyvatelé jsou především potomci přistěhovalců z vnitrozemí, kteří do této krajiny přišli po vystěhování německého obyvatelstva v poválečných letech. Roku 1980 byla obec sloučena s Horním Podlužím, v roce 1990 byly obě obce z podnětu občanů opět osamostatněny.

Z kulturních památek se v obci nachází kostel sv. Kateřiny, socha sv. Jana Nepomuckého, dřevěná zvonice, památník padlých z finanční stráže a několik lidových staveb z 18. a 19. století. U silnice do Studánky stojí železný kříž sv. Vojtěcha na kamenném podstavci.

mail

Dolní Podluží

Dolní Podluží, 407 55

Telefon:+420 412 379 264
E-mail:urad@dolnipodluzi.cz
Web:www.dolnipodluzi.cz