Dubské Švýcarsko

Projekt DUBSKÉ ŠVÝCARSKO – systém odpočívadel s informačními panely o kulturně-historickém a přírodním dědictví krajiny byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Vítáme vás u nás. Je zvláštní, ale vlastně celkem logické, že pro zdejší krásný, tak identický, nezaměnitelný kout země české dlouho neexistovalo jednoznačné či jednotné pojmenování. Přírodní podmínky zdejší krajiny totiž nedovolily tak intenzivní zemědělskou kolonizaci jako v okolních oblastech, a tak zdejší kraj celou svou historii zůstával na pomezí zájmů a tím i administrativních celků. I dnes leží na trojmezí tří krajů. Přestože se tu v rámci Čech stále nacházíme ve vnitrozemí, zároveň - podobně jako u pohraničních hor – dále od civilizace. Ne náhodou tedy právě sem tak často vedly kroky Karla Hynka Máchu, aby odtud čerpal inspiraci pro vrcholná literární díla své doby a v lůně přírody i konejšil svoji duši, rozervanou úvahami o odloučení člověka od přírody. Teprve nedlouho užívanému názvu „Máchův kraj“ ovšem už od konce 19. století předcházel název od místních romantiků – Dubské Švýcarsko. Proč „Švýcarsko“?

Představíme-li si typickou českou krajinu, v představách se nám pravidelně opakuje rozvolněné střídání lučnatých niv, polí a zalesněných anonymních vršků (chlumů), a ten určitý stereotyp působí klidným dojmem. Na severu Čech jsou četnější útulná přírodní zákoutí, ale celkově je reliéf divočejší, každý kopec jiný, identický, a místo do klidného údolí se z něj mnohdy „propadáte“ přímo do skalnaté rokle. Na jihu Čech se krajinná scenérie mění po 5 kilometrech, tady po 500 metrech. Jako „Švýcarsko“ byly pojmenovány i jiné, známé a takto nebývale fragmentované krajiny – České Švýcarsko a Saské Švýcarsko. Pojmem „Švýcarsko“ se přitom vyjadřovala pestrost a atraktivnost krajiny, bohaté na skalní labyrinty a korunované velebně k nim shlížejícími horami a hůrkami, zbytky středohorských vulkánů. Zdejší „Švýcarsko“ do sebe zahrnovalo jak část, která je dnes známá spíše pod pojmem Kokořínsko, tak také od Dubé na druhou stranu ležící skalnatý hvozd, kterému vévodí hora Vlhošť. A přídomek „Dubské“ odpovídá sídlu někdejších - i okresních – úřadů v městečku, jehož prosperita a proslulost byla dána též rozvinutým chmelařstvím.

Po chmelařství už tu nacházíme jen ojedinělé památky, ale krajinný svéráz tu zůstal.  Václav Cílek výstižně charakterizuje zdejší kraj jako "tři krajiny v jedné". Dnešní -už poněkud rozmazlený- člověk se „stáhl“ do střední etáže, víceméně zemědělské krajiny. My vás tímto zveme též do vyšších pater, kde si na vulkanických výchozech můžete vychutnat doširoka otevřené daleké výhledy, anebo do „suterénu“, kde můžete ve skalnatých roklích pocítit ono lechtavé tajemno, které ovšem nechce být nikdy dočista odhaleno. 

Více informací a popisků naleznete na našich webových stránkách: http://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/dubske-svycarsko/?ftresult_menu=dubsk%C3%A9+%C5%A1v%C3%BDcarsko

Samotné informační panely mají QR kód který Vás odkáže na naše webové stránky.