Vodácký výlet Jizera Podspálov - Dolánky

Kdy jindy si vyrazit na vodu než v létě, o prázdninách. Dnes se tedy vydáme na vodácký výlet Jizera Podspálov - Dolánky. Řeka Jizera se na svém toku zařezává do skalního podloží a odhaluje tak i jinde skryté horniny. Připravili jsme výlet pro vodáky, které „šutry“ nezajímají jen jako objekty ohrožující loď či stabilitu, ale zajímá je i jejich původ či stáří. Úsek nad Líšným doporučujeme alespoň mírně zkušeným vodákům, protože jej nelze absolvovat za běžných letních podmínek. Délka výletu: 18,5 km

Výlet začínáme na Podspálově, u soutoku řek Jizery a Kamenice. U silnice vedoucí k Bozkovu v zářezu vystupují fylity - přeměněné jílové usazeniny hlubších moří. Oblázky vyskytující se v Kamenici vznikly z metabazitů (přeměněné vyvřeliny), fylitů, svorů, ale i z liberecké či tanvaldské žuly. V Jizeře převládají metabazity (prvohorní), výjimečně bazalt (stáří 5 milionů let), ale objevují se zde i červené horniny permu (prvohorní). Po asi 600 m začíná peřej Paraplíčko, tvořená bloky metabazitu.

Po 1,5 km od startu připlouváme k prvním železnobrodským domům stojícím na pravém břehu. Ústí zde údolíčko, v jehož svazích se těžil limonit, který zpracovávaly místní železářské hutě. Ale to už před sebou vidíme světlou horninu opuštěných lomů. Řeka zde přetíná vápencové čočky, které byly důležitou surovinou pro stavebnictví, hutnictví železa i sklářství. Druhý lom má pokračování i na druhém břehu řeky za železnobrodským nádražím. Po necelých 3,5 kilometrech doplujeme do centra Železného Brodu. 

Pod železnobrodským jezem začíná přes kilometr dlouhý úsek bez vody. Zdejší vodní elektrárna odvádí náhonem až 26 m3, takže po většinu sezóny je řeka bez vody. Něco podobného se opakuje pod splzovským jezem. Proto pokud teče méně vody, je lepší začínat až v Líšném.

Od obce Líšný je levý břeh tvořen metagranitem, který je částí ordovického masivu vyzdviženého horotvornými pohyby. Jedná se o nejstarší horninu na trase, která však nemá výchozy viditelné od řeky. To už se však blížíme k lužickému zlomu na Maloskalsku, na který nás upozorňují vztyčené vrstvy pískovce tvořící hřebeny Suchých skal a Vranova.

Vranovský hřeben je tvořen těmi nejstaršími mořskými pískovci z období křídy. S typickými křemennými pískovci, které tvoří skalní města, se budeme na vodě setkávat pouze jako s balvany, jež se do řeky svalily z více něž stometrové výšky. Na vodě nás budou provázet sedimenty jizerského souvrství. Místní je nazývají opukou, ale můžete o nich slyšet jako o slínovcích, vápnitých pískovcích a v poslední době stále více jako o písčitých vápencích.

Od maloskalského jezu (10,1 km) plujeme kolem přepadové trubky vrtu na pitnou vodu, která se zde plní do PET lahví. Svah vlevo je porušen mohutným sesuvem, který patrně způsobila boční eroze řeky Jizery. Došlo k němu možná někdy v období atlantiku (před 6,8 - 8,5 tisíci let), kdy převládalo vlhčí období. V úseku kolem první zavěšené lávky míří řeka směrem ke skalnímu hradu Zbirohy, který stojí na buky porostlém vrcholku 200 m nad úrovní údolí.

Odrazíme se od levého svahu a za druhou zavěšenou lávkou míjíme na patě pravého svahu několik pískovcových balvanů. Podplujeme trubní lávku (12,9 km) a řeka se dostává opět těsně k pravému břehu. Na špičce louky se nachází pramen a od něj budete 1,5 kilometru plout podél skalní stěny. Řeka zde tvoří mohutný meandr. Hornina je křehká a půdy, které na ní vznikají, jsou díky obsahu vápníku živnější. Proto zde roste řada chráněných druhů rostlin. Projedeme pod železničním mostem a proti nám se otevírá přírodní rezervace Bučiny u Rakous.

Na levém břehu silnice sleduje řeku až k Betlémskému mlýnu. Ze skalních stěn opadávají především po zimě kameny a tvoří strmé osypy. Těsně před prvním domem přitéká do Jizery zleva přítok, který je napájen mohutným vývěrem (16,6 km). Zde silnice opouští řeku a ta se na chvíli přimyká ke skalám na levém břehu. To už se blížíme k Zrcadlové koze - výletní restauraci, která se nachází na levém břehu (17,8 km). O 300 m dále po proudu se na levém břehu nachází nevýrazný pěnovcový vodopád a o 30 m dál krasová vyvěračka.

Plavba pro většinu lidí končí v Dolánkách (18,5 km). Na ty, kteří ještě nemají dost kombinace vody a geologie, čeká ještě opodál pramenná tůň Bezednice, na jejímž dně víří písek, nebo expozice Domu přírody, kde se lze dozvědět více o živé i neživé přírodě Českého ráje.


Malá Skála