Jedinečný soubor staveb v Horní Branné

Dominantou Horní Branné je Harrachovská rodinná hrobka sv. Kříže. Proti ní stojí Harrachovský špitál. Nedaleko odtud můžete zhlédnout exteriér plátenického domu Františka Antonína Střížka s bohatou fasádovou výzdobou. Spolu s kostelem sv. Mikuláše, státem chráněnou kulturní památkou, špitálem a zámkem, představují jedinečný soubor staveb z období renesance a baroka.

Harrachovská hrobka

Stavbu rodinné hrobky sv. Kříže započal František hrabě z Harrachu v roce 1840. Dostavěna a vysvěcena byla roku 1870. Rakve dříve zemřelých členů rodu sem byly přemístěny z protější kaple sv. Aloise v roce 1875. Dobovou stavbu naproti špitálu tvoří dva souosé, osmiboké hranoly o nestejné výšce a podzemní zděná chodba – krypta, ve které jsou uloženy rakve. Hrobka má kruhovitý půdorys z byzantského a renesančního slohu, uvnitř je vykládána mramorem. V současnosti slouží jako pohřební síň i koncertní sál s vynikající akustikou.

Harrachovský špitál

V roce 1710 nechal budovu vystavět Alois hrabě z Harrachu pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků. Zde měli až do konce života zaopatření. Vstupní hala sloužila v původním harrachovském špitálu jako kaple. Pro oltář v ní byl namalován v 1. pol. 18. stol. obraz sv. Aloise, dílo malíře portrétů na zámku Oberneukirch v Sasku Georga Umstatta. Původní kaple byla přeměněna na vstupní vestibul. Nad vchodem je latinský nápis. Český překlad zní: „Alois hrabě z Harrachu, rytíř zlatého rouna, Josefův dvakrát tajný vyslanec ve Španělích a místodržitel v Thannhausen, vybudoval tento špitál.“ První rekonstrukce se uskutečnila v roce 1878. Chodby a byty byly nově upraveny. Nyní slouží objekt jako dům s pečovatelskou službou a je provozován obcí.

Zámek v Horní Branné – zámek pobytu mnoha významných osobností

Podle pamětní knihy obce v hornobranském zámku obýval na podzim roku 1627 a v únoru 1628 Jan Amos Komenský. Odtud odcházel do exilu do polského Lešna. V zámku je umístěna expozice věnovaná životu a tvorbě spisovatele, malíře, učitele Josefa Šíra, který se v Horní Branné narodil v roce 1859. Na nádvoří je instalována dřevěná socha muže v nadživotní velikosti, který přidržuje pár lyží s holemi. Jeho obličej je vytesán podle fotografie branského koláře Františka Soukupa jako připomínka, že první pár lyží v Čechách byl zhotoven v prvních lednových dnech v roce 1893 právě v Horní Branné. 


V dávných dobách byl život v osadách většinou  soustředěn jenom kolem tvrze a kostela. Kostel sv. Mikuláše v Horní Branně je nejstarším v celém Podkrkonoší. Jeho historie  je velmi bohatá. Pod správu branské farnosti patřily všechny okolní vesnice, v nich byly filiálky branské fary.