Pravidla lezení v Jizerských horách

V Jizerských horách se nachází několik oblastí, které skrývají zajímavá a různě náročná místa pro klasické lezení.

Horolezci znalí poměrů říkají, že v Jizerkách se často leze na krev. Může za to jizerskohorská žula, která je oproti klasickému pískovci velmi tvrdá a mnohdy lezci uštědří pár zranění. Dalo by se říct, že se jedná o jeden z hlavních důvodů, proč Jizerské hory nejsou pro klasické horolezení více vyhledávanou oblastí.

Dalším důvodem je skutečnost, že nejatraktivnější místa pro horolezce se nachází v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Lezení zde není zakázané, ale je provázeno přísnými pravidly, které je nutné bezpodmínečně dodržovat:

Stručná pravidla lezení v Jizerských horách

  • horolezec překonává gravitaci pouze vlastní silou, používá pouze přírodní stupy a chyty, umělých pomůcek používá pouze k zajišťování
  • horolezec je povinen užívat k přístupu ke skalám pouze turistické cesty nebo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody
  • při výstupu a sestupu je povinností horolezce postupovat tak, aby poškození povrchu skály bylo omezeno na nejmenší možnou míru
  • je zakázáno jakkoli měnit povrch skal (úpravy a vytváření chytů apod.)
  • je zakázáno používat magnézium nebo jiné chemické prostředky
  • horolezec ve vlastním zájmu dbá při výstupu o bezpečnost a dodržuje zásady jištění, zákaz průstupu cest výhradně s horním jištěním (resp. stanovení omezeného počtu členů lanového družstva, které vystupuje s horním jištěním za prvolezcem)
  • zákaz fixního dojišťování stávajících cest
  • horolezec je povinen chovat se tak, aby nebylo znečišťováno přírodní prostředí odpadky a při výstupu nebylo rušeno hnízdící ptactvo, pokud zjistí v trase výstupu nebo v její blízkosti hnízdění, je povinen přerušit výstup a oznámit hnízdění orgánu ochrany přírody

Správa CHKO Jizerské hory předpokládá, že se horolezci budou při provozování horolezecké činnosti chovat maximálně ohledulplně k přirodnímu prostředí (tvořenému složkou živou i neživou), tedy především dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. V podmínkách nejsou všechny tyto zákazy citovány, protože jsou uvedeny přímo v zákoně, nebo z jeho dikce dále vyplývají. Předpokládá se tedy mimo jiné dodržování zákazu bivakování a rozdělávání ohňů. (bod č. 4 Souhlas k provozování horolezecké činnosti na skalních objektech v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské bučiny, 29. 12. 2006)